Sepet

Mağaza Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve İLAN SÖZLEŞMESİ1. TARAFLAR:

 
1.1. İş bu satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Kazım Özalp Mah. Kuleli Cad. NO:91/10 G.O.P / Çankaya / ANKARA-TURKIYE adresinde bulunan 
Ekipman Elektrik Elektronik İNŞ. TAAH. TURZ. BİLG. ORG. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  ("EKİPMAN") ile merkezi {0} adresinde bulunan {1} ("Satıcı") arasında akdedilmiştir. 

1.2. EKİPMAN ve Satıcı işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır. 

2. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI


2.1. EKİPMAN
www.LOCİ.com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. EKİPMAN, Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. 


2.2. İş bu Sözleşme uyarınca Satıcı, EKİPMAN tarafından yönetilmekte olan loci
www.loci.com.tr alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak, EKİPMAN ise Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir. 


2.3. İş bu Sözleşme’nin amacı, Web sitesi üzerinde EKİPMAN ya da EKİPMAN’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 
2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, iş bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, EKİPMAN tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki iş bu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; EKİPMAN işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı’ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. Satıcı, bu anlamda EKİPMAN’a karşı, coğrafi işaretli ürünün üreticisi olduğu ve üretici listesinde yer aldığına dair tescil ettirenden aldığı onaylı yazıyı vermekten sorumludur. Satıcı, coğrafi işaretli ürünün sadece satışını yapan bir aracı firma ise bu durumda üretici ile yaptığı satış sözleşmesini ve yine aynı şekilde üreticinin tescil ettirenden aldığı onaylı yazıyı sözleşmenin kurulmasına esas belge olarak EKİPMAN’a sunmakla mükelleftir.

3. TANIMLAR

Alıcı:
EKİPMAN ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen coğrafi işaret tescilli ürünleri satın alan üyeyi ifade eder.


Hizmet:
Alıcı ve Satıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla EKİPMAN tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı:
Websitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.


Sanal Mağaza:

EKİPMAN’ın Web sitesi üzerinde EKİPMAN prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürünün satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı:
EKİPMAN ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla coğrafi işaret tescilli ürünleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder. Satıcı, coğrafi işaretli ürünü üreten ve coğrafi işareti tescil ettirenin üretici listelerinde kayıtlı olan veya satışını yapacağı ürünü bu şartları taşıyan üreticilerden aldığını belgeleyen kişi veya kuruluştur. Satıcının, üretici olmayıp, üreticiden malı alıp satışa sunan gerçek veya tüzel kişi olması durumunda, üreticiye ait bu belgeleri sunmakla mükelleftir.

Ürün : TÜRKPATENT coğrafi işaret siciline kayıtlı olan ve coğrafi işaret denetim sürecinden geçerek “coğrafi işaret etiketini” kullanmaya hak kazanmış ürünleri ifade eder. Satıcılar sadece ve münhasıran “coğrafi işaret tescil belgesi” TÜRKPATENT tarafından onaylanmış ürünlerin satışını yapacak, mağazası üzerinden, bu özelliği taşımayan hiçbir mal ve hizmetin satışını yapmayacaktır.


Satıcı Ofisi:

Satıcı’nın, EKİPMAN tarafından Web Sitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.


Websitesi:
Mülkiyeti EKİPMAN’ya ait olan ve EKİPMAN’ın iş bu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu 
www.LOCİ.com.tr alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.


4. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri iş bu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Ofisi’ne yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, EKİPMAN’ın Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır.

Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem EKİPMAN nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.


4.2. Satıcı, Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, EKİPMAN’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

 

4.3. Satıcı, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

 

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için EKİPMAN ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


4.5. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5 ’inin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve EKİPMAN’a karşı sorumludur.


4.6. Satıcı EK-4’te bulunan "Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7. Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın www.LOCİ.com.tr sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel EKİPMAN’a tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.


4.8. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette EKİPMAN kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.9. EKİPMAN, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkânı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen EKİPMAN’ın takdirindedir. Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince EKİPMAN veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri EKİPMAN’a veya stüdyoya sunacaktır.


4.10. Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli LOCİ.com havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı’ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme LOCİ.com.tr havuz hesabından Satıcı’nın hesabına aktarılır. Satıcı, Web Sitesi’nde (http://www.LOCİ.com.tr/odeme-koruma-sistemi) Ödeme Koruma Sistemi’ne ilişkin tüm hüküm ve şartlarına erişim sağlayabileceğini ve bunları anladığını kabul eder ve EKİPMAN’ı söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.

 

5. EKİPMAN’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. EKİPMAN, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. EKİPMAN, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin EKİPMAN tarafından iş bu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.


5.2. EKİPMAN, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. 

Bu sebeple de EKİPMAN’ın, Satıcı tarafından Web Sitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. EKİPMAN, Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. EKİPMAN ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.


5.3. EKİPMAN’ın Satıcı’nın Web Sitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun EKİPMAN’dan herhangi bir tazminat talep edemez.


6. MALİ HUSUSLAR


6.1. Satıcı, iş bu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. EKİPMAN tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EK-3’te yer alan "Finansal ve Özel Çalışma Şartlarında belirlendiği şekilde uygulanacaktır.


6.2. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.


6.3. İşbu Sözleşme’nin Madde 7.5’i uyarınca, EKİPMAN, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’dan bizzat tahsil edebilir.7. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

7.1. İş bu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren satıcının  yıllık olarak tescil ettirenden EK-1’de belirtilen onaylı belgeyi sunması şartıyla belirsiz süreli olarak geçerlidir.

7.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla iş bu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin EKİPMAN tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar EKİPMAN tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.


7.3. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.


7.4. Taraflar iş bu Sözleşme’nin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde EKİPMAN’ın Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında EKİPMAN Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde EKİPMAN Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.


7.5. Satıcı, iş bu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Satıcı Ofisi’nde ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle EKİPMAN’ın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini EKİPMAN’ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, EKİPMAN’ın söz konusu hakkını kullanması EKİPMAN’ın Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve EKİPMAN Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.


7.6. Satıcı, EKİPMAN aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde EKİPMAN’ın kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde EKİPMAN’a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir.

Ayrıca, EKİPMAN’a herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, EKİPMAN’ın Satıcı’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, EKİPMAN, Satıcı’nın LOCİ.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı’ya haber vermeksizin bloke edebilir.

 

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

8.1. Satıcı, iş bu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Taraflar karşılıklı mutabakatın kurulması şartıyla sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. EKİPMAN , tek taraflı olarak, sözleşmede belirtilmeyen evrak, belge istenmesi gibi satıcıya ilave mali yükümlülükler getirmeyen değişikliler yapabilir.


8.2. Şüpheye mahal vermemek adına, EKİPMAN Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı’ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve EKİPMAN tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler EKİPMAN tarafından satıcıya ilave mali yükümlülük getirmemesi şartıyla önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. EKİPMAN tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı iş bu değişikleri Web Sitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.


8.3. Satıcı, EKİPMAN tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin EKİPMAN’ın Web sitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

8.4. Taraflar, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kurabilecektir bu iletişim resmi tebligat yerine geçmez. Taraflar arasında yapılacak tebligatlarda ise esas Tebligat Kanunu hükümleri olup, satıcının resmi tebligat adresi EKİPMAN’a bildirdiği merkez adresidir.


8.5. Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında tebilat Kanunu hükümlerine göre sistemde kayıtlı olan satıcı merkez adresi geçerli kabul edilecektir.


9. GİZLİLİK

9.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, alıcılarla paylaşılması gereken satıcıya ait bilgiler bu kapsamın dışındadır.9.2. Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve alıcı Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. EKİPMAN’ın Gizli Bilgiler’i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar’a iletebilme hakkı saklıdır.


10. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. LOCİ.com.tr markası ve logosu, LOCİ.com.tr mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak EKİPMAN tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı  EKİPMAN’ın mülkiyetindedir. Satıcı, EKİPMAN’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını EKİPMAN’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Satıcı, LOCİ.com.tr mobil uygulamasının ve Websitesi’nin bütününü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


10.2. Satıcı, LOCİ.com.tr mobil uygulaması ve Web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde EKİPMAN’ın ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. EKİPMAN, üçüncü kişilerin veya EKİPMAN’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5’inin uygulanacağını kabul eder.

10.3. EKİPMAN, Web sitesi ve LOCİ.com.tr mobil uygulaması üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri ve sınai mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir. Bu nedenle, gerek Web sitesi gerekse LOCİ.com.tr mobil uygulaması üzerindeki sahte ürünler ve coğrafi işaret haklarını ihlal eden, gerçeği yansıtmayan ve diğer her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin olarak, alıcı ve fikri ve sınai mülkiyet hak sahipleriyle yaşanabilecek ihtilafların çözümünde bir ön uzlaşma mekanizması yaratabilmek, Satıcılar’ın yargı makamları önünde yaşayabileceği sorunları en aza indirgeyebilmek adına bir FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KORUMA MERKEZİ (“Merkez”) oluşturmuştur. Merkez, Websitesi üzerinden başta coğrafi işaret kullanım hakkı olmak üzere, diğer herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikayetlerini kabul ederek, bu şikayetleri inceleyecektir. Şikayeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına Satıcı ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu Satıcı’nın bilgilerini fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi şartıyla şikayet sahibine iletebilecektir.

EKİPMAN’ın incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu Merkez’in amacı Websitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Merkez, EKİPMAN’ın söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.


11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.


11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum iş bu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İş bu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.


12.2. İş bu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.


13. MUHTELİF HÜKÜMLER